Ρυθμιστές ρεολογίας
Αντιαφριστικά
Απαερωτικά
Διαβρέκτες
Διασπορείς
Πρόσθετα ενίσχυσης λευκότητας
Μπετονίτες
Ματαριστικά
Sodium Hexametaphosphate