Εποξειδικές ρητίνες
Εποξειδικές ρητίνες υδατικής βάσης
Πόλυαμινοαμίδια
Πολυαμίδια διαλύτου
Πολυαμίνες διαλύτου
Αλειφατικές αμίνες
Κυκλοαλειφατικές αμίνες
Πολυαμίδια θερμής τήξης
Βάσεις Mannich