Συντηρητικά δοχείου
Αντιμουχλικά, Προστασία ξηρού φίλμ
Βιοκτόνα – αντιρρυπαντικά (PT21)
Μικρο-ενθυλακωμένα συντηρητικά
Αντιβακτηριακά πρόσθετα για κονιάματα
Απολυμαντικά