Καστορέλαιο και παράγωγα
Πρόσθετα πυροπροστασίας
Βιοκτόνα για υφαλοχρώματα
Πρόσθετα για αντιγκράφιτι
Υγρό γυαλί
Πρόσθετα μετατροπής σκουριάς
Πρόσθετα για κόλλες
Φυσικοί γρανίτες
Πλαστικοποιητές
Πληρωτικά υλικά για ενισχυμένη διάχυση θερμότητας
Πρώτες ύλες πιστοποιημένες για επαφή με τρόφιμα
Έτοιμα μίγματα για αυτοεπιπεδούμενα συστήματα (MinMix)
Ειδικά πρόσθετα για αύξηση αγωγιμότητας
Κολλοειδής σίλικα
Ενέσιμο φράγμα ανοδικής προστασίας
Πολυμερικά μικροσφαιρίδια Expancel
Συστήματα τεχνοτροπιών (DOS, Deco on Site)