Σιλάνια
Σιλοξάνια
Πολυσιλοξάνια
Υδροφοβα φωτοκαταλυτικά προϊόντα
Πρόσθετα υπερ-υδροφιλίας
Φθοροπολυμέρη