Ακρυλικά
Συμπολυμερή Ακρυλικά / Στυρενίου
Οικολογικά πολυμερή
VAM / VEOVA ακρυλικά
Βινυλικά συμπολυμερή (VAM)
Βινυλικά – ακρυλικά (VAC)
Πολυουρεθανικά
Αλκυδικά Πολυουρεθανικά
Ακρυλικά Πολυουρεθανικά
Αλκυδικά
Σιλικονούχα
Υβριδικά υδρυάλου – οργανικού
Συμπολυμέρη Οξεικού πολυβινυλεστέρα (VAM – VEOVA)